Sunflower

ดอกทานตะวัน 

Sunflower

615040-topic-ix-3-small-134

  หมายถึงความรักที่ต้องอาศัยความอดทนและฟันฝ่าการยืนหยัดและซื่อตรงในความรัก หากใช้เป็นดอกไม้ในการแสดงความยินดี จะหมายถึง ความเลื่อมใสศรัทธาในความเข็มแข็งอดทน จนประสบความสำเร็จ